Giriş Yap

Şifremi Unuttum

Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

Vera Araştırma ve Analitik Danışmanlık Hizmetleri Tic. AŞ.  olarak yürüttüğümüz Sosyal ve Pazarlama Araştırmaları dahil tüm faaliyetlerimizde Şirketimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait bilgilerin gizliliğine ve kişisel verilerin korunmasına önem vermekte ve kişisel verilerinizin güvenliği konusunda hassasiyet göstermekteyiz.

Bu kapsamda, Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile Vera Araştırma olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, sizleri KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde bilgilendiriyoruz. İşbu Aydınlatma Metni ile ilgili sorularınız bulunması durumunda, bizimle işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen iletişim adresleri üzerinden her zaman iletişime geçebilirsiniz.

KVKK kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri ise ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verileri (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder. Bu kapsamda işbu Aydınlatma Metni kapsamında Kişisel Veri için yapılan açıklamalar Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır.

 1. KIŞISEL VERİLERİNİZİ TOPLAMA YÖNTEMİMİZ VE HUKUKİ SEBEPLER

Şirketimiz, yürütmüş olduğu tüm Kişisel Veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere ilgili mevzuatta aranan tüm yükümlüklere uygun olarak hareket etmekte ve Kişisel Verilerinizin güvenli bir şekilde barındırılması ve Kişisel Verilerinizin hukuka aykırı biçimde kullanılmasının önlenmesi için gerekli güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Şirketimiz tarafından toplanan Kişisel Verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet, ürün veya yürütülen ticari faaliyetlere bağlı değişkenlik gösterebilmektedir. Kişisel Verileriniz, ticari -, İnternet Sitelerinde cihazlarınızla iletişim sağlayan çerezler kanalıyla

 • Çeşitli sosyal medya kanalları üzerinde Vera Araştırma adına işletilen hesaplar kanalıyla,
 • Vera Araştırma tarafından ve/veya adına yönetilen çağrı merkezlerimiz kanalıyla,
 • Vera Araştırma tarafından ve/veya adına yürütülen sosyal ve pazarlama araştırmalar faaliyetleri kanalıyla,
 • Vera Araştırma tarafından ve/veya adına yürütülen organizasyonlar, eğitimler, seminerler aracılığıyla,
 • Şirket adına faaliyette bulunan ve görev alan çalışanlarımız kanalıyla, ticari faaliyetlerimiz kapsamında,
 • Şirket’e ait yahut Şirket kontrolünde bulunan işyerleri kanalıyla,
 • E-posta adreslerimiz üzerinden yürütülen yazışmalar, Şirket faaliyetlerine yönelik sair amaçlarla gönderilen kısa mesajlar (SMS) veya multi medya mesajları (MMS) dahil sair iletişim yöntemleri ile her türlü iletişim araçları (“İletişim Araçları”) kanalıyla,
 • Şirket’e ait veya Şirket bünyesinde olmayıp üçüncü kişiler tarafından kurulan veya faaliyette bulunan tüm hizmet satış ve pazarlama ağı kanalıyla,
 • Şirket’in hizmet verdiği yahut hizmet aldığı Grup Şirketleri, iş ortakları, üretici firmalar veya hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler kanalıyla,
 • Tarafınızca internet siteniz, sosyal medya yahut sair Kişisel Verilerinizi alenileştirdiğiniz kanallar üzerinden.

 

 1. VERI SORUMLUSUNUN KIMLIĞI

Kişisel Verileriniz bakımından Veri Sorumlusu İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 724379 sicil numarası ile kayıtlı, 0924-0757-6870-0001 Mersis numaralı, şirket merkezi Esentepe Mah. D100 Güney Yanyol N.25 LApishan Bağımsız Böl.119 Kartal, İstanbul adresinde bulunan Vera Araştırma ve Analitik Danışmanlık Hiz. Tic. AŞ’dir.

 1. KIŞISEL VERILERINIZIN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel Verilerinizin işleme amaçları Şirketimiz tarafından yürütülen faaliyete göre değişiklik gösterebilecektir, gerekli aydınlatmalar ilgili faaliyet özelinde Şirketimizce ayrıca gerçekleştirilmektedir.

Kişisel Verileriniz genel olarak Şirketimiz tarafından kanuni ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, ticari faaliyetlerimizi yürütmek (sosyal ve pazarlama araştırmaları, anketler, görüşmeler, veri kaynaklarının tespiti, veri analizi, hizmetlerimizin iyileştirilmesi/geliştirilmesi, kullanım alışkanlıklarının tanımlanması, iletişim yöntemlerimizin etkinliğinin belirlenmesi, denetimler, yeni ürün geliştirme, tahmini veri modelleri oluşturma, hizmetlerimizi iyileştirme, kullanım eğilimlerini tanımlama dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere), hizmet, ürünler ve çalışmalarımıza ilişkin kalite kontrol süreçlerinin yürütülmesi, Şirketimiz tarafından sunulan hizmet ve ürünlerden ve/veya çalışmalardan sizleri faydalandırmak, talep ve sorularınıza cevap vermek gibi hizmet, ürün ve çalışmalarımıza ilişkin iletişimlerin yürütülmesi, Şirket politikalarımızın yürütülmesi, Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimiz tarafından sunulan hizmet / ürünlere ilişkin gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, haklarımızın korunması, resmi makamların taleplerin cevaplanması gibi amaçlarla KVKK Madde 5 ve 6’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir.

Faaliyetlerimiz özelinde Kişisel Verilerinizin işlenmesinin KVKK kapsamında açık rızanızı gerektirmesi halinde, açık rızanız ayrıca aranmaktadır.

 1. KIŞISEL VERILERINIZIN ÜÇÜNCÜ KIŞILERE VE/VEYA YURTDIŞINA AKTARILMASI

Vera Araştırma, Kişisel Verilerinizi İşbu Aydınlatma Metni’nin “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları” başlıklı bölümünde belirtilen amaç ya da amaçlar doğrultusunda KVKK Madde 8 ve Madde 9 kapsamında belirtilen kişisel veri aktarım şartları çerçevesinde yurtiçinde ve/veya yurtdışında bulunan:

 • depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim vb.), güvenlik, çağrı merkezi gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilerle,
 • hizmetlerimiz çerçevesinde hizmetlerimizin yerine getirilmesi amacıyla şirketimiz adına hareket eden alt yüklenicilerimiz ve hizmet sağlayıcılarımıza,
 • Grup Şirketlerimize,
 • iş ortakları, tedarikçi firmalar, bankalar, finans kuruluşları, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmalarına,
 • yasal ya da düzenleyici yükümlülükleri ya da talepleri yerine getirmek için yetkili kurum ve kuruluşlar ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflara,
 • faaliyetlerimizin gerektirmesi halinde müşterilerimize
 • olası bir birleşme/devralma/yeniden yapılanma sürecinde ilgili üçüncü kişilere yalnızca süreç ile ilgili olduğu ölçüde

aktarılabilmektedir.

Faaliyetlerimiz özelinde Kişisel Verilerinizin aktarılmasının KVKK kapsamında açık rızanızı gerektirmesi halinde, açık rızanız ayrıca aranmaktadır.  Şirketimiz, Kişisel Verilerinizin aktarılmasına ilişkin süreçlerde ilgili mevzuat kapsamında gerekli görülen tüm önlemleri almaktadır.

 1. KIŞISEL VERILERINIZE ERIŞIM VE KVKK KAPSAMINDA HAKLARINIZ

KVKK madde 11 uyarınca Vera Araştırma’ya başvurarak;

 • Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel Verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
 • Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Bu kapsamda, haklarınıza ilişkin talebinizi www.veraarastirma.com adresli internet sitemizde yer alan başvuru formunu doldurarak veya kendi talebinizi Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen şartları taşıyacak şekilde oluşturarak aşağıdaki iletişim adresleri üzerinden ıslak imzalı bir dilekçe ile elden, noter veya iadeli taahhütlü mektup aracılığıyla veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce tarafımıza bildirilen ve sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanmak suretiyle şirketimize iletebilirsiniz. Lütfen güncel başvuru yöntemlerini başvuru öncesinde mevzuattan teyit ediniz. Vera Araştırma, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerin sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet doğması hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretler talep edilebilir.

Adres: Esentepe Mah. D100 Güney Yanyol N.25 Lapishan Bağımsız Böl.119 Kartal, İstanbul

E-Posta Adresi: info@veraarastirma.com

Kep Adresi: veraarastirmaas@hs01.kep.tr